Biblioteka Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2021 r. poz. 1129) pod nazwą:

Realizacja usługi sprzątania/utrzymania czystości pomieszczeń siedziby Biblioteki Kraków w budynku przy pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 oraz w filiach BK.

Znak sprawy: DZP.26.3.24.2021

Materiały do pobrania:  SWZ wraz z załącznikami

Wzór cennika

Wykaz powierzchni do sprzątania (filii) – zał. nr 1a

Wykaz czynności wchodzących w zakres usługi oraz ich częstotliwość – zał. nr 1b

Projektowane postanowienia umowy – zał. nr 6

Wykaz sprzętu i środków czystości – zał. do umowy

Wzór identyfikatora Wykonawcy – zał. do umowy

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 13.12.2021r.

miniPortal

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert – zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty