Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Przyzby 10 w Krakowie. Znak sprawy DZP.26.3.11.2020  – Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 (pdf)

2) Wzór umowy – załącznik nr 2 (pdf)

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału (wzór) – załącznik nr 3 (pdf)

4) Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenia (wzór) – załącznik nr 4 (pdf)

5) Doświadczenie zawodowe (wzór) – załącznik nr 5 (pdf)

6) Zakres dostawy tj. zestawienie mebli (excel) oraz rzuty pomieszczeń (zip), wizualizacje mebli cz.1 (zip), wizualizacje cz. 2 (zip) oraz wizualizacje cz. 3 (zip)

7) Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (wzór) – załącznik nr 7 (pdf)

8) Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) – załącznik nr 8 (pdf)

Pytania i odpowiedzi 10.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2020 (pdf)

Zbiorcze zestawienie ofert 12.08.2020 (pdf)