Zapraszamy bibliotekarzy na konferencję, która odbędzie się 26-27 września 2022.

Zdezaktualizowało nam się jednak Norwidowskie „przeszłość – jest to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”. Świat galopuje także w bibliotekach. Galop zmian to z jednej strony technologie – a mamy ich w bibliotekach coraz więcej, ale też – co dużo trudniejsze do uchwycenia – dynamicznie zmieniają się nawyki naszych odbiorców, ich model życia i konsumenckie oczekiwania. Przepływ informacji w obliczu ogromu zmian staje się coraz ważniejszy, ale też coraz trudniejszy. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że także w naszej branży wymiana doświadczeń jest orężem nie do przecenienia w planowaniu jutra. I temu będzie służyć nasza konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program: PROGRAM KONFERENCJI

Podczas dwudniowego spotkania (pierwszy dzień – prezentacje, drugi dzień – warsztaty) przedstawiciele bibliotek z całej Polski, ale także innych krajów Europy, będą opowiadać o sukcesach i problemach związanych z organizacją nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych, technologiach wspierających, a także o pozycji biblioteki jako (wciąż, a po pandemii od nowa) miejsca spotkań i o budowie kapitału społecznego: relacji międzyludzkich, stabilności psychofizycznej w przebodźcowanym świecie oraz wzorcach społecznych i rodzinnych.

Zaplanowana na 26 i 27 września (poniedziałek i wtorek) międzynarodowa konferencja będzie kolejną, jaką organizuje Biblioteka Kraków. Poprzednie, zorganizowane w latach 2018 i 2019, spotkały się z życzliwym zainteresowanym. Pierwsza konferencja przebiegała pod hasłem „Biblioteka w czasie przełomu”, drugą – „Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury”. Zapraszamy do Krakowa po raz trzeci, w poszukiwaniu rozwiązań  na postawiony w tytule tegorocznej  konferencji problem: Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro.

Udział w konferencji jest bezpłatny, po stronie uczestników pozostaje jedynie zapewnienie dojazdu  i noclegu. Gościć nas będą sale kultowego Kina Kijów oraz kilku innych instytucji w centrum Krakowa.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, prosimy o rejestrowanie się online, za pomocą załączonego Formularza.

Prosimy o uzupełnienie w Formularzu deklaracji chęci udziału w poszczególnych częściach konferencji (1 dzień- wykłady, 2 dzień-warsztaty, lub 1 i 2 dzień) oraz w wybranych warsztatach.

Termin rejestracji na konferencję upływa 19 sierpnia.

dr Agnieszka Staniszewska-Mól
Dyrektor Biblioteki Kraków

Formularz zgłoszeniowy udziału w Międzynarodowej Konferencji "Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro"

*Proszę wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Bibliotekę Kraków z siedzibą pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, w celach związanych z organizacją Międzynarodowej Konferencji "Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro". Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, zadania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Zostałam/em również poinformowana/y, że podanie danych osobowych w przedmiotowym formularzu jest dobrowolne oraz o konsekwencji nie podania danych osobowych.

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Bibliotekę Kraków pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z prowadzoną przez Bibliotekę konferencją bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w: 1) publikacjach elektronicznych, w tym na stronach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę Kraków, portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl oraz profilu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook, 2) wydawnictwach Biblioteki Kraków. Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Podstawa prawna: art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

* Zapoznałam/-em się z poniższymi informacjami:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla uczestników Międzynarodowej Konferencji "Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro"

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ­Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „ RODO”, poniżej podajemy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Kraków:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Kraków (zwana dalej: Biblioteką) z siedzibą: pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, adres e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl,
tel.12 61 89 100

Inspektor Ochrony Danych:
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, listownie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przetwarzamy w celu organizacji Międzynarodowej Konferencji, a następnie w celach: statystycznym i archiwalnym.

Podstawa prawna przetwarzania:
Biblioteka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych w związku z podanymi wyżej celami obejmuje: nazwisko i imię (imiona), nazwa instytucji (podmiotu kierującego), stanowisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Odbiorcy danych
1.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty:
serwisujące urządzenia Biblioteki za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe,
2. Dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych,
3. Podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
4. Świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do realizacji Międzynarodowej Konferencji np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona z Państwem korespondencja.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania przez czas niezbędny do rejestracji uczestników i przeprowadzenia Międzynarodowej Konferencji, a także po ich zakończeniu przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w celach: statystycznym i archiwalnym.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan:
•prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);
•prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
•prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od Biblioteki Kraków ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
•prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)
•prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
•prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@biblioteka.krakow.pl, pisemnie na adres siedziby Biblioteki lub osobiście w siedzibie Biblioteki. Przed realizacją Państwa uprawnień Biblioteka musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie przez Państwa danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Bibliotekę.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany:
Biblioteka nie będzie stosowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.