Konkurs plastyczny „Teatr ilustracji” dla rodzin | Художній конкурс „Театр ілюстрацій” для сімей

Malujesz, rysujesz? Weź udział razem ze swoim dzieckiem w konkursie plastycznym! Prace można wysyłać od 12 września do 7 października. Przygotuj 3–5 plansz ilustrujących bajkę „Ogród dobrych słów” i dostarcz je do najbliższej filii! Przeczytaj szczegółowy regulamin…

 • Pracę konkursową tj. 3–5 plansz ilustrujących bajkę „Ogród dobrych słów” należy przygotować
  w układzie poziomym w formacie A3 tj. 29,7 cm x 42 cm. Plansze prezentowane będą
  w drewnianej skrzynce – butai będącej na wyposażeniu organizatora. Plansze do techniki
  kamishibai to zbiór obrazków, wykonanych techniką malarską lub rysunkową, umożliwiających
  przedstawienie opowieści, ułożonych jeden po drugim, które umieszczane są w drewnianej
  skrzynce. Na odwrocie każdej ilustracji napisany jest fragment bajki „Ogród dobrych słów”,
  który czytany jest przez narratora. Tekst do obrazka pokazywanego w danym momencie, jest
  pisany z tyłu obrazka poprzedzającego i jest widoczny tylko dla osoby czytającej. Instruktaż
  dostępny na kanale YouTube Biblioteki Kraków https://tiny.pl/7f1sb.
 • Każdą planszę należy opatrzyć tym samym kodem składającym się z czterech znaków (dowolne
  cyfry, litery lub ich kombinacje). Kod na planszach musi być tożsamy z kodem umieszczonym
  na Karcie Zgłoszenia. Praca nie może być oznaczona, ani podpisana w żaden inny
  sposób niż podany powyżej.
 • Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę Zgłoszenia wypełnioną
  czytelnie drukowanymi literami, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, a opcjonalnie zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu.

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

Konkurs organizowany w ramach projektu „Biblioteczne mosty kulturowe”.


 

Художній конкурс „Театр ілюстрацій” для сімей

Малюєте? Візьміть участь разом зі своєю дитиною в художньому конкурсі! Роботи можна надсилати від 12 вересня до 7 жовтня. Приготуй 3-5 ілюстраційних карт до казки „Сад добрих слів” і принеси їх до найближчої філії! Прочитай детальні правила…

 • Конкурсну роботу, а саме 3-5 карт-ілюстрацій до казки „Сад добрих слів” потрібно приготувати в горизонтальному положенні у форматі A3, тобто 29,7 см x 42 см. Карти будуть представлені в дерев’яній скриньці – бутай, яку забезпечить організатор. Карти до техніки камішібай – це набір зображень, виконаних художньою чи рисунковою технікою, які представляють розповідь і розкладені один за другим у дерев’яній скриньці. На звороті кожної ілюстрації є написаний фрагмент казки „Сад добрих слів”, яку читає оповідач. Текст до зображення, яке показують в даний момент, написаний з протилежної сторони попереднього зображення і його бачить лише особа, яка читає. Інструктаж знаходиться за посиланням на каналі YouTube Бібліотеки Краків https://tiny.pl/7f1sb.
 • Кожну карту потрібно підписати тим самим кодом, який складається з чотирьох знаків (довільні цифри, літери, або ж їхня комбінація). Код на картах повинен бути тим самим, що і код, написаний на Карті зголошення. Робота не може бути позначена, ані підписана в жоден інший спосіб, аніж вказаний вище.
 • До кожної роботи обов’язково потрібно додати Карту зголошення, заповнену виразними друкованими літерами, згоду на обробку і публікацію особових даних, а також можна заповнити згоду на публікацію зображення учасника конкурсу.