Krakowski pożeracz książek

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 13 lat do udziału w akcji „Krakowski pożeracz książek”. W zamian za wypożyczone i przeczytane książki młodzi czytelnicy będą otrzymywać naklejki. Po zebraniu na specjalnej zakładce 20 znaczków, będzie można wymienić ją na nagrodę: zawieszkę na drzwi oraz maskotkę krakowskiego Mola Gucia. Uwaga: liczba nagród jest ograniczona, będzie można je odebrać nie wcześniej niż po 24 sierpnia.

Czas trwania: od 20 lipca do 11 grudnia 2020 lub do wyczerpania puli nagród.

Karty zgłoszenia dostępne są w filiach bibliotecznych oraz na stronie internetowej Biblioteki Kraków.

Regulamin akcji „Krakowski pożeracz książek” realizowanej w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji „Krakowski pożeracz książek” jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Akcja realizowana jest w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 3. Celem jest:
  • zachęcenie uczniów w wieku 6-13 lat do korzystania ze zbiorów i usług filii Biblioteki Kraków,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,
  • kształtowanie nawyku regularnego czytania i odwiedzania biblioteki publicznej.
 4. Czas trwania: 20 lipca 2020 r. – 11 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania puli nagród, o czym Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. Akcja skierowana jest do osób w wieku 6-13 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
  • zapisanie się do Biblioteki Kraków lub posiadanie aktywnej karty bibliotecznej,
  • wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego Karty Zgłoszenia (zał. nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1a),
  • złożenie w czasie trwania Akcji Karty Zgłoszenia w wybranej przez siebie filii Biblioteki Kraków,
  • odebranie od bibliotekarza zakładki „Krakowskiego pożeracza książek”,
  • zebranie w czasie trwania Akcji 20 (dwudziestu) naklejek, które można otrzymać za:
   • zwrot wypożyczonej książki lub audiobooka (bez prolongat) – 1 naklejka,
   • polecenie nowego czytelnika, który zapisze się do Biblioteki Kraków w obecności uczestnika Akcji – 1 naklejka (maksymalnie można polecić 3 czytelników)
  • zgłoszenie się do filii Biblioteki Kraków, w której złożono Kartę Zgłoszenia i oddanie bibliotekarzowi zakładki, która zostanie wymieniona na nagrodę,
  • nagrodę będzie można odebrać nie wcześniej niż po 24 sierpnia.
 3. Karty Zgłoszenia dostępne są w filiach Biblioteki Kraków i na stronie internetowej Biblioteki Kraków.
 4. O przyjęciu zgłoszenia decyduje wiek czytelnika w dniu podpisania Karty Zgłoszenia.
 5. Do udziału w Akcji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania.
 6. Zgodnie z „Regulaminem korzystania z materiałów bibliotecznych oraz usług Biblioteki Kraków” w jednej filii bibliotecznej można wypożyczyć maksymalnie 5 książek lub audiobooków, a w sieci Biblioteki Kraków – 15.
 7. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w 2 ust. 2.
 8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
 9. Nagrodą za zdobycie 20 naklejek na zakładce jest limitowana edycja zawieszek na drzwi oraz maskotka krakowskiego Mola Gucia.

§ 3. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Akcji „Krakowski pożeracz książek” jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia i realizacji Akcji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
  • rozliczenia Akcji – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe uczestników Akcji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także wizerunek, mogą być przekazane, a następnie publikowane na:
  • stronie internetowej Organizatora Akcji;
  • profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;
  • na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;
  • w wydawnictwach Biblioteki Kraków;
  • stronie internetowej Instytutu Książki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • prezentacjach multimedialnych służących, jako materiał konferencyjny i szkoleniowy.
 4. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook, następuje transfer danych osobowych do USA i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Akcji, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji Akcji
  w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę Kraków oraz
  w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Uczestnicy Akcji oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Akcji i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;
  • do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Akcji. Wyrażenie zgody uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas Akcji jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku uczestnika przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
 8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Akcji obejmuje:
  • dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, numer karty bibliotecznej;
  • dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis.
 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w 3 ust. 2 Regulaminu. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1.  Zgłoszenie udziału w Akcji jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika (opiekuna prawnego Uczestnika) składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez Uczestnika w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.
 3. Dodatkowych informacji na temat Akcji udzielają pracownicy filii bibliotecznych oraz Działu Metodycznego i Projektów Biblioteki Kraków (metodyczny@biblioteka.krakow.pl).

POBIERZ REGULAMIN wraz z załącznikami (pdf 685 KB)

Akcja „Krakowski pożeracz książek” organizowana jest w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.