Regulamin Nagrody Żółtej Ciżemki
za książkę dla dzieci i młodzieży

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem ustanowienia i przyznawania Nagrody Żółtej Ciżemki jest uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich książek adresowanych do dzieci
  i młodzieży. Nagroda przyznawana jest corocznie.
 2. Organizatorem Nagrody jest gminna instytucja kultury Biblioteka Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 34, z siedzibą: pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Fundatorem Nagrody jest Prezydent Miasta Krakowa.

§ 2 Nagroda Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży

 1. Nagroda Żółtej Ciżemki przyznawana jest za walory literackie i graficzne książki.
 2. Nagroda przyznawana jest za książkę, której pierwsze wydanie przypada na rok poprzedzający przyznanie Nagrody.
 3. Do Nagrody można zgłaszać tylko pierwsze wydania dzieł. Można zgłaszać książki, których część lub części zostały opublikowane w innym wydaniu niż zwartym (książkowym). Zgłoszenia wydań zbiorowych, antologii nie będą rozpatrywane. Należy zgłaszać książki autorów (tekstu, ilustracji bądź grafiki) żyjących. Rozpatrywane będzie wyłącznie papierowe wydanie książki oznaczone numerem ISBN.
 4. Laureatami Nagrody mogą zostać: pisarz tworzący w języku polskim, ilustrator książki bądź grafik opracowujący szatę graficzną książki. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: literatura i grafika – traktowanych łącznie lub rozłącznie. Kapituła dąży do przyznania Nagrody za tekst i za grafikę tej samej książki, jednak może też ją przyznać za tekst jednej książki i grafikę innej książki. O podziale Nagrody decyduje Kapituła.
 5. Nagroda w jednej edycji przyznawana jest z puli o całkowitej maksymalnej wartości 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Nagroda może być przyznawana w niższej wysokości, w tym w przypadku dysponowania przez Bibliotekę Kraków niższymi środkami publicznymi lub w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Kapitułę, w szczególności w wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5.

§ 3 Tryb zgłaszania książek do Nagrody

 1. Kandydatów do Nagrody zgłaszają autorzy, czytelnicy, związki twórcze, instytucje kultury, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, członkowie Kapituły Nagrody. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć je: listownie, osobiście do siedziby Organizatora na adres: pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków; lub pocztą elektroniczną na adres anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl.
 2. Każdy wydawca może zgłaszać do 5 książek. Pozostali zgłaszający mogą zgłaszać tylko jedną książkę. Do Nagrody można zgłaszać wyłącznie książki, których pierwsze wydanie ukazało się w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
 3. Książki można zgłaszać w roku publikacji oraz do końca stycznia roku następnego. Decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków; lub dotarcia listu elektronicznego na serwer poczty obsługujący adres anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl.
 4. Każdy może do swojego zgłoszenia dołączyć egzemplarze książki w wymaganej przez Regulamin liczbie.
 5. W przypadku gdy do zgłoszenia nie dołączono egzemplarzy książki, po zakończeniu naboru zgłoszeń Organizator Nagrody niezwłocznie powiadamia wydawcę książki o zgłoszeniu, informując o treści § 3 ust. 6 oraz § 3 ust. 8 Regulaminu. Wydawca może przesłać książki do 15 lutego danego roku, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 6. Dopuszczone do Nagrody będą wyłącznie zgłoszenia, do których przekazano wymaganą przez Regulamin liczbę egzemplarzy danej książki.
 7. Książki w liczbie 2-5 egzemplarzy należy przesyłać na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków z dopiskiem „Nagroda Żółtej Ciżemki”.
 8. Organizator nie zwraca otrzymanych książek, w tym książek, którym nie przyznano Nagrody. Książki stają się własnością Biblioteki Kraków.

§ 4 Przyznanie Nagrody

  1. Organizator przekazuje członkom Kapituły Nagrody książki do oceny.
  2. Konkurs składa się z trzech etapów:

– weryfikacja zgłoszonych książek pod względem zgodności z Regulaminem Nagrody;

  – wytypowanie pięciu książek do etapu finałowego, w tym przynajmniej po dwie pozycje nominowane do nagrody literackiej i nagrody graficznej;
  – przyznanie Nagrody.
  3. Przyznanie Nagrody następuje w terminie do 31 grudnia danego roku.
  4. Z udziału w konkursie wykluczone są książki, których autorami lub współautorami są członkowie Kapituły Nagrody lub pracownicy Biblioteki Kraków,
  5. Kapituła Nagrody może nie przyznać Nagrody, jeżeli uzna, że wśród zgłoszonych książek nie ma wystarczająco wartościowych pozycji.
  6. Decyzje Kapituły Nagrody są ostateczne, uczestnikom Konkursu, wydawcom, osobom zgłaszającym ani innym zainteresowanym nie przysługuje tryb odwoławczy ani inny tryb kwestionowania decyzji Kapituły Nagrody.
  7. Osoby nagrodzone są niezwłocznie informowane przez Organizatora konkursu o przyznaniu Nagrody mailowo lub telefonicznie. Osoba nagrodzona może nie przyjąć Nagrody

§ 5 Kapituła Nagrody

 1. Kapituła Nagrody składa się z siedmiu osób, w tym jej Przewodniczącego.
 2. Skład Kapituły Nagrody powołuje Dyrektor Biblioteki Kraków. Kadencja Kapituły trwa 5 lat.
 3. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący powoływany przez Dyrektora Biblioteki Kraków. W przypadku braku, nieobecności lub wyłączenia się Przewodniczącego, pracom Kapituły przewodniczy członek Kapituły wskazany przez Dyrektora Biblioteki Kraków.
 4. W przypadku konieczności rezygnacji członka z udziału w pracach Kapituły Nagrody
  w wyniku nieprzewidzianych okoliczności Dyrektor Biblioteki Kraków powołuje nowego członka Kapituły Nagrody do końca trwania kadencji Kapituły.
 5. Kapituła podejmuje decyzje w formie protokolarnych uchwał w głosowaniu tajnym, przy zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej czterech osób. W przypadku równego podziału liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członkowie Kapituły Nagrody są zobowiązani do każdorazowego ujawniania pozostałym członkom Kapituły wszelkich okoliczności mogących wpływać na bezstronność oceny prac zgłoszonych do konkursu w danej edycji, takich jak w szczególności powiązania zawodowe lub osobiste z uczestnikami konkursu lub wydawnictwami. W razie potrzeby zapewnienia bezstronności pracy Kapituły jej członek winien wyłączyć się z prac w danej edycji.

§ 6 Prawa i obowiązki członków Kapituły Nagrody

 1. Kapituła działa na podstawie Regulaminu Nagrody.
 2. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Kapituły z ważnych powodów przekazuje on odpowiednio wcześniej – w miarę możliwości technicznych – swoją rekomendację w formie pisemnej.
 3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania bezstronności dokonywanych ocen oraz ujawniania okoliczności stanowiących podstawę do wyłączania się z prac Kapituły.
 4. Członkowie Kapituły powinni w wykonywanych pracach mieć na względzie dobre imię i renomę Nagrody oraz Organizatora.
 5. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania przebiegu obrad.
 6. Wynagrodzenie członków Kapituły ustalane jest corocznie przez Organizatora.

§ 7 Wręczenie Nagrody

 1. Uroczyste wręczenie Nagrody będzie się odbywać w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.
 2. Organizator pokryje koszty zakwaterowania zamiejscowym laureatom Nagrody.

§ 8 Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Nagrody Żółtej Ciżemki jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, która powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, korzystając
  z adresu poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl lub adresując przesyłkę na adres Biblioteki.
 2. W związku z zadaniami realizowanymi na potrzeby Nagrody Żółtej Ciżemki dochodzi do przetwarzania danych osobowych:
  • Kandydatów do Nagrody oraz osób dokonujących ich zgłoszenia – w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. wykonania uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu laureata Nagrody, promocji autorów i ich dzieł oraz promocji działalności Organizatora. W związku z faktem, że Organizator jest ustawowo i statutowo zobligowany do krzewienia kultury, przetwarzanie danych osobowych odbywać się również będzie w ramach czynności niezbędnych do wykonania przez Organizatora zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • Laureatów Nagrody – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   W tym zakresie Organizator realizuje czynności księgowo-rozliczeniowe dotyczące pokrycia kosztów zakwaterowania zamiejscowym laureatom Nagrody, wypłaty i rozliczenia podatkowego Nagrody – zgodnie z wymaganiami ustaw
   o rachunkowości oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Zakres danych, które będą przetwarzane w ramach Nagrody obejmuje dane identyfikujące (imię i nazwisko) oraz umożliwiające skontaktowanie się z osobą.
  W odniesieniu do laureatów Nagrody gromadzimy także: adres, PESEL lub NIP, numer konta bankowego. Dane osobowe w postaci wizerunku laureata, mogą zostać utrwalone na zdjęciach lub nagraniach z uroczystego wręczenia Nagrody
  i przetwarzane przez Organizatora i jego Partnerów zgodnie z § 9 i § 10 Regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji Nagrody,
  a w przypadku danych zbieranych dodatkowo od laureata Nagrody jest niezbędne do wypłaty i rozliczenia nagrody pieniężnej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu, a w przypadku laureatów Nagrody przez okres wymagany przepisami dotyczącymi dokumentowania operacji finansowo-księgowych
  i mogą być udostępniane publicznie przez okres usprawiedliwiony celami związanymi z promocją kultury.
 6. Organizator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem firm, którym powierzone zostały czynności przetwarzania (utrzymanie IT, niszczenie dokumentacji, itp.) lub operatorów pocztowych. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do uzyskania informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie
  z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych gromadzonych przez Organizatora oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Nagrody osobie, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 9 

 1. Informacja o nominowanych i nagrodzonych książkach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Kraków www.biblioteka.krakow.pl, portalu krakowczyta.pl, profilach Biblioteki Kraków na Facebooku, plakatach, zaproszeniach oraz innych materiałach promocyjnych Organizatora i jego Partnerów.
 2. Na powyżej wskazanej stronie Organizator może zamieszczać szersze informacje o przebiegu konkursu i zgłoszonych książkach, relacje z przebiegu wręczenia Nagrody itp.


§ 10 

 1. Zgłoszenie książki w konkursie przez autora bądź wydawcę jest równoznaczne z zapewnieniem zgłaszającego, że Organizator oraz jego Partnerzy współpracujący z nim przy Nagrodzie Żółtej Ciżemki z chwilą nagrodzenia autora/ ilustratora lub jego nominowania uzyskują prawo do nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego rozpowszechniania okładki książki, ilustracji lub fragmentu tekstu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy materiałów promujących Nagrodę i informujących o jej wynikach w postaci drukowanej oraz w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Biblioteki Kraków, profilach Biblioteki Kraków na Facebooku, na planszach wystawy pokonkursowej, w prezentacjach multimedialnych, podczas targów i wystaw, a także w czasopismach i innych publikacjach, których wydawcą jest Biblioteka Kraków.
 2. Nadsyłając daną książkę do konkursu, wydawca:
  – akceptuje Regulamin oraz wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nadesłanych książek,
  – oświadcza, że przysługują mu prawa do dysponowania utworami zawartymi w książkach w zakresie wskazanym w Regulaminie w § 10 ust. 1.
 3. Wydawcy nagrodzonych i nominowanych książek mają prawo do nieodpłatnego używania znaku graficznego Nagrody (logo) na egzemplarzach nagrodzonych książek oraz
  w swoich materiałach promocyjnych.

§ 11

 1. Regulamin jest publikowany na stronie www.biblioteka.krakow.pl.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora.

Obowiązuje od 9.11.2021 r.

aktualności Żółta Ciżemka
o nagrodzie Żółtej Ciżemki
kapitula Żółtej Ciżemki
statuetka
regulamin Żółtej Ciżemki
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja I
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja II
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja III
Nagroda Żółtej Ciżemki edycja IV

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress