Ruszyła II edycja literackiej Nagrody Żółtej Ciżemki

Do 31 marca 2018 roku można zgłaszać książki – kandydatury do II edycji ogólnopolskiej Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży, powołanej przez Bibliotekę Kraków w celu uhonorowania najpiękniejszych i najwartościowszych polskich wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników.

Fundatorem Nagrody w wysokości 25 000 zł jest Prezydent Miasta Krakowa. Do Nagrody można zgłaszać książki wydane w okresie styczeń – grudzień 2017. Propozycje zgłaszają czytelnicy, związki twórcze, instytucje kultury, wydawcy i księgarze, bibliotekarze oraz członkowie Kapituły Nagrody, której przewodniczy dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Biblioteki Kraków.

Poprzez tę coroczną inicjatywę – nawiązującą tytułem do popularnej książki „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej, autorki powieści i opowiadań historycznych – Biblioteka Kraków chce wyróżnić tych rodzimych autorów, ilustratorów i grafików, dzięki którym literatura może wciąż silnie oddziaływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a przy tym przynosić im intelektualną, emocjonalną i estetyczną przyjemność z obcowania ze światem dobrej książki.

Werdykt Kapituły, która zadecyduje o podziale Nagrody pomiędzy twórców nagrodzonej książki zostanie ogłoszony w czerwcu 2018 r.

Kontakt organizacyjny: Anna Gregorczyk, tel. 12 618 91 22, anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl

 

Regulamin Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Nagroda Żółtej Ciżemki za książkę da dzieci i młodzieży, zwana dalej Nagrodą, przyznawana będzie corocznie – poczynając od 2017 roku – autorom jednej książki wyróżniającej się zarówno pod względem poziomu literackiego, jak i graficznego książki.
 2. Organizatorem Nagrody jest gminna instytucja kultury Biblioteka Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kraków pod numerem 34, z siedzibą: Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. Fundatorem Nagrody jest Prezydent Miasta Krakowa.
 3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają czytelnicy, związki twórcze, instytucje kultury, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, członkowie Kapituły Nagrody.

§ 2.

Nagroda Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży

 1. Celem ustanowienia i przyznawania Nagrody jest uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich książek adresowanych do dzieci i młodzieży.
 2. Nagroda przyznawana jest za książkę, która wydana została w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
 3. Do Nagrody można zgłaszać tylko pierwsze wydania dzieł. Można zgłaszać książki, których część lub części zostały opublikowane w innym wydaniu niż zwartym (książkowym) Zgłoszenia wydań zbiorowych, antologii nie będą rozpatrywane. Należy zgłaszać książki autorów (tekstu, ilustracji bądź grafiki) żyjących.
 4. Laureatami Nagrody mogą zostać: pisarz tworzący w języku polskim, ilustrator książki bądź grafik opracowujący szatę graficzną książki. Nagroda może zostać przyznana jednemu lub dwóm twórcom danej książki. O podziale Nagrody decyduje Kapituła, zgodnie z czym może również przyznać większą część Nagrody jednemu z twórców, przyznać ją twórcom w tej samej wysokości bądź przyznać ją w dowolnej wysokości tylko jednemu twórcy.
 5. Nagroda w jednej edycji przyznawana jest z puli o całkowitej maksymalnej wysokości 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Nagroda może być przyznawana w niższej wysokości, w tym w przypadku dysponowania przez Kapitułę Nagrody niższymi środkami publicznymi lub w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Kapitułę, w szczególności w wypadku, o którym mowa w § 4 pkt. 5.

§ 3.

Tryb zgłaszania książek do Nagrody

 1. Książki do Nagrody zgłaszają podmioty określone w § 1 pkt. 3. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć je: listownie, osobiście do siedziby Organizatora na adres wskazany w §1.2 lub pocztą elektroniczną na adres anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl.
 2. Każdy wydawca może zgłaszać do 5 książek. Pozostali zgłaszający mogą zgłaszać tylko jedną książkę.
 3. Termin zgłaszania upływa 31 marca danego roku, a książki zgłoszone po tym terminie nie będą podlegały ocenie Kapituły. Decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres wskazany w §1.2 lub dotarcia listu elektronicznego na serwer poczty obsługujący adres wskazany w §3.1. Organizator Nagrody niezwłocznie powiadamia wydawcę zgłoszonej książki o zgłoszeniu, informując o treści §3.4 oraz §3.5 Regulaminu.
 4. Książki w liczbie 1-5 egzemplarzy wydawca przesyła w terminie do 15 kwietnia danego roku na adres: Biblioteka Kraków, Pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków z dopiskiem na przesyłce „Nagroda Żółtej Ciżemki”. Decyduje data doręczenia książek na powyższy adres. Książki, których wydawca nie przesłał w powyższym terminie i liczbie nie będą dopuszczone do Nagrody.
 5. Organizator nie zwraca wydawcom otrzymanych książek, w tym książek, którym nie przyznano Nagrody. Książki stają się własnością Biblioteki Kraków.

§ 4.

Przyznanie Nagrody

 1. Organizator niezwłocznie przekazuje członkom Kapituły Nagrody książki do oceny.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:

– weryfikacja zgłoszonych książek pod względem zgodności z Regulaminem Nagrody;

– wytypowanie pięciu książek do etapu finałowego;

– przyznanie Nagrody.

 1. Przyznanie Nagrody następuje w terminie do 31 grudnia danego roku.
 2. Z udziału w konkursie wykluczone są książki, których autorami lub współautorami są członkowie Kapituły Nagrody lub pracownicy Biblioteki Kraków.
 3. Kapituła Nagrody może nie przyznać Nagrody, jeżeli uzna, że wśród zgłoszonych książek nie ma wystarczająco wartościowych pozycji.
 4. Decyzje Kapituły Nagrody są ostateczne (uczestnikom Konkursu, wydawcom, osobom zgłaszającym ani innym zainteresowanym nie przysługuje tryb odwoławczy ani inny tryb kwestionowania decyzji Kapituły Nagrody.
 5. Osoby nagrodzone są niezwłocznie informowane przez Organizatora konkursu o przyznaniu Nagrody. Osoba nagrodzona może nie przyjąć Nagrody, co powinna niezwłocznie, zwrotnie zakomunikować.

§ 5.

Kapituła Nagrody

 1. Kapituła Nagrody składa się z sześciu osób: Przewodniczącego i pięciu członków.
 2. Przewodniczącego i członków Kapituły Nagrody powołuje Dyrektor Biblioteki Kraków.
 3. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący. W przypadku braku, nieobecności lub wyłączenia się Przewodniczącego, pracom Kapituły przewodniczy najstarszy członek Kapituły.
 4. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w pracach Kapituły Nagrody w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor Biblioteki Kraków powołuje nowego członka Kapituły Nagrody. W przypadku wyłączenia się z prac Kapituły Nagrody w danej edycji więcej niż dwóch członków, Dyrektor Biblioteki Kraków deleguje do prac Kapituły, na daną edycję prac Kapituły, niezbędną liczbę osób (stanowiąca wraz z liczbą niewyłączonych członków Kapituły sześć osób).
 5. Kapituła podejmuje decyzje w formie protokolarnych uchwał w głosowaniu tajnym, przy zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej trzech osób. W przypadku równego podziału liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członkowie Kapituły Nagrody są zobowiązani do każdorazowego ujawniania pozostałym członkom Kapituły wszelkich okoliczności mogących wpływać na bezstronność oceny prac zgłoszonych do konkursu w danej edycji, takich jak w szczególności: powiązania zawodowe lub osobiste z uczestnikami konkursu lub wydawnictwami. W razie potrzeby zapewnienia bezstronności pracy Kapituły jej członek winien wyłączyć się z prac w danej edycji.

§ 6.

Prawa i obowiązki członków Kapituły Nagrody

 1. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Nagrody.
 2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Kapituły, członek Kapituły ma obowiązek do złożenia w formie pisemnej swoich rekomendacji.
 3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania bezstronności dokonywanych ocen oraz ujawniania okoliczności stanowiących podstawę do wyłączania się z prac Kapituły.
 4. Członkowie Kapituły powinni w wykonywanych pracach mieć na względzie dobre imię i renomę Nagrody oraz Organizatora.
 5. Członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania przebiegu obrad.
 6. Wynagrodzenie członków Kapituły ustalane jest corocznie przez Organizatora.

§ 7.

Wręczenie Nagrody

 1. Uroczyste wręczenie Nagrody będzie się odbywać w terminie i w miejscu ustalonym przez Organizatora.
 2. Organizator pokryje koszty podróży i zakwaterowania zamiejscowym laureatom Nagrody.

§ 8.

 1. Informacja o nagrodzonych książkach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Kraków www.biblioteka.krakow.pl oraz innych materiałach promocyjnych Organizatora.
 2. Na powyżej wskazanej stronie Organizator może zamieszczać szersze informacje o przebiegu konkursu i zgłoszonych książkach, relacje z przebiegu wręczenia Nagrody itp.

§ 9.

 1. Nadsyłając daną książkę do konkursu (§3.4 Regulaminu) wydawca:

– akceptuje Regulamin oraz wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nadesłanych książek,

– akceptuje publikację na stronie biblioteka.krakow.pl informacji wskazanych w Regulaminie oraz innych, zwyczajowo przyjętych informacji o nadesłanych książkach (w tym widok okładek, stron tytułowych oraz wybranych pojedynczych stron książek).

– oświadcza, że przysługują mu prawa do dysponowania utworami zawartymi w książkach w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 1. Regulamin jest publikowany na stronie www.biblioteka.krakow.pl.
 2. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora. Organizator będzie dokładał starań, by ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływały niekorzystnie na warunki oceniania i nagradzania prac zgłoszonych do bieżących konkursów.

 

 

 

Statuetka nagroda Żółta Ciżemka

Statuetkę wykonał prof. Krzysztof Nitsch