Biblioteka Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) pod nazwą:

Dostawa książkomatu dla Filii bibliotecznej nr 21 przy ul. Królewskiej 59 w Krakowie.

Znak sprawy: DZP.26.3.16.2022

Materiały do pobrania:  SWZ wraz z załącznikami

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

integralna część załącznika nr 1

Zał. nr 6 – Projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.06.2022r.

Identyfikator postępowania c82d23ad-6e5c-4c35-84cb-45f1812fdff1  miniPortal

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert – zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.07.2022r.