Biblioteka Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2021 r. poz. 1129) pod nazwą:

Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, drukarki, itp.

Znak sprawy: DZP.26.3.17.2021

Materiały do pobrania:  SWZ wraz z załącznikami

Wykaz sprzętu (wzór cennika) – zał. nr 1 ,  opis przedmiotu zamówienia – zał. 1a

Projektowane postanowienia umowy – zał. nr 6

Ogłoszenie opublikowane w BZP w dniu 13.10.2021r.

Identyfikator postępowania 8932f095-cdc4-4647-8dbd-6f22dec7dcc7 (miniPortal)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert – zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty