Turniej Regionalizmów Krakowskich

Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym turnieju przygotowanym na postawie książki „Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich”. Dwuetapowy turniej adresowany jest do osób w wieku od 10 lat.

POBIERZ REGULAMIN (pdf 93 KB)

Eliminacje, w formie pisemnego testu, odbędą się w poniedziałek 21 września 2020 r. o godzinie 17.30 w filiach:

 • Filii nr 3 (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3),
 • Filii nr 21 (ul. Królewska 59),
 • Filii nr 45 (ul. Teligi 24),
 • Filii nr 49 (os. Tysiąclecia 42).

10 uczestników, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów w eliminacjach, zakwalifikowanych zostanie do Etapu Finałowego, który odbędzie się w piątek 25 września 2020 r. w Filii nr 3 o godzinie 17.30.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po Etapie Finałowym. Wśród nagród znajdą się: gry planszowe i edukacyjne, książki, gadżety.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie zgłoszenia do 18 września 2020 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Turniej organizowany jest w ramach projektu „Etnopodróże z Biblioteką Kraków”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.

REGULAMIN TURNIEJU

 Regulamin Turnieju Regionalizmów Krakowskich

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Turnieju Regionalizmów Krakowskich, zwanego dalej Turniejem, jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.
 2. Turniej organizowany jest w ramach projektu pt. „Etnopodróże z Biblioteką Kraków” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”.
 3. Celem Turnieju jest:
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • zachęcenie do korzystania z zasobów bibliotek publicznych,
  • ukazanie różnorodności regionalizmów językowych i ich roli kulturotwórczej,
  • zwrócenie uwagi na wpływ kultury ludowej i tradycyjnej na kształtowanie nawyków językowych.
 4. Turniej jest dwuetapowy:
 5. Zadania Turniejowe przygotowane zostaną na podstawie książki „Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich” pod red. Donaty Ochmann i Renaty Przybylskiej.
  • eliminacje odbędą się 21 września 2020 r. o godzinie 17.30 w następujących w filiach Biblioteki Kraków: Filii nr 3 (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3), Filii nr 21 (ul. Królewska 59), Filii nr 45
   (ul. Teligi 24), Filii nr 49 (os. Tysiąclecia 42) i będą miały charakter pisemnego testu sprawdzającego znajomość krakowskich regionalizmów (przewidziano test dla osób w wieku 10-17 lat oraz dla osób powyżej 18 lat).
  • dziesięciu uczestników, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów w eliminacjach, zakwalifikowanych zostanie do Etapu Finałowego, który odbędzie się 25 września 2020 r.
   w Filii nr 3 o godzinie 17.30. Etap Finałowy będzie składał się z pisemnego testu oraz ustnej wypowiedzi na temat wskazany przez jury (1-2 minutowej).
 6. Turniej trwa od 21 do 25 września 2020 r.
 7. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Turnieju odpowiadają opiekunowie prawni lub nauczyciele.

2 Zasady udziału w Turnieju

 1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie się do 18 września 2020 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Biblioteki Kraków pod adresem biblioteka.krakow.pl.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa ze strony Organizatora, Uczestnik stawia się we wskazanej w formularzu zgłoszeniowym filii bibliotecznej o wyznaczonej godzinie.
 3. Po przeprowadzeniu eliminacji Organizator drogą mailową lub telefoniczną informuje Uczestników o ilości uzyskanych punktów i zakwalifikowaniu się lub nie do Etapu Finałowego.
 4. Regulamin nie dopuszcza zmian terminów ani indywidualnego przystąpienia do eliminacji
  w terminie innym niż wyznaczony.
 5. Podczas trwania każdego z etapów Turnieju zabrania się korzystania z urządzeń mobilnych.

3 Zasady przyznawania nagród

 1. Jury Turnieju Regionalizmów Krakowskich powołane zostanie przez Dyrektora Biblioteki Kraków. Przewodniczącą będzie Donata Ochmann, redaktorka książki „Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich”.
 2. Jury Turnieju przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, w przypadku równej ilości punktów zdobytych przez Laureatów Turnieju.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po Etapie Finałowym.
 4. Wśród nagród znajdą się: gry planszowe i edukacyjne, książki, gadżety.
 5. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

4 Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji Turnieju Regionalizmów Krakowskich jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia i realizacji Turnieju, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;
  • rozliczenia Turnieju – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
  • prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przekazane Członkom Jury, powołanej przez Bibliotekę Kraków. Dane osobowe Zwycięzców Turnieju, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:
  • stronach internetowych Organizatora;
  • profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook;
  • na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;
  • w wydawnictwach Biblioteki Kraków.
 4. Każdorazowo w związku z publikacją danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook, następuje transfer danych osobowych do USA i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Turnieju, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Uczestnicy Turnieju oraz ich rodzice i opiekunowie, posiadają prawo:
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Turnieju i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl, złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany
   w ust. 1, osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow.
  • do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Turnieju. Wyrażenie zgody uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Turnieju, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
 8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Turnieju obejmuje:
  • dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  • dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych,
   w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu wizyty) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow.

5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Turnieju udzielają pracownicy Działu Metodycznego i Projektów (konkursy@biblioteka.krakow.pl) oraz filii Biblioteki Kraków.

Zapisy na „Turniej regionalizmów”

*Proszę wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Bibliotekę Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń kulturalno-literackich organizowanych przez Biblioteką Kraków".

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka/dzieci przez Bibliotekę Kraków Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z prowadzonymi przez Bibliotekę wydarzeniami bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w: 1) publikacjach elektronicznych, w tym na stronach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę Kraków, portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl oraz profilu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook, 2) wydawnictwach Biblioteki Kraków. Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Podstawa prawna: art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

* Zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych